انتشارات بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

تازه ها

جنبه های واژه شناختی و اصطلاح شناختی ترجمه

جنبه های واژه شناختی و اصطلاح شناختی ترجمه

کتاب حاضر به برخی از مسایل مرتبط با مطالعات ترجمه از منظر واژه شناسی و اصطلاح شناسی می پردازد. در این کتاب پدیده تقسیم زبان به دو بخش عمومی (LGP )و تخصصی (LSP )مدنظر قرار گرفته و توجه اصلی به ترجمه فنی با ارجاع به متون تخصصی و اصطالحات به کار رفته در آن ها معطوف گشته است.

در اینجا دو فصل از کتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

دانلود کتاب

Спецвыпуск журнала Крыло

Спецвыпуск журнала Крыло

Спецвыпуск журнала Крыло вышел в свет.

В апреле 2023 года состоялась конференция «Книгомост», которая была организована Россотрудничеством Казахстана. Мероприятие собрало школьников и студентов из России, Казахстана, Кыргызии, Узбекистана, Армении и Ирана. Участникам было предложено выбрать и прочитать три коротких рассказа в течение месяца, чтобы затем обсудить их на конференции.

Иранские и узбекские школьники и студенты были ознакомлены с рассказом «Дед», который повествовал о девочке, отправленной матерью к своим бабушке и дедушке на некоторое время. Во время своего пребывания в их доме, девочка постепенно начинает чувствовать симпатию к своему дедушке-инвалиду и привыкает заботиться о нем. После некоторого времени она удаляется от них, однако, когда она снова возвращается, она сталкивается с шокирующей сценой: здоровье ее дедушки ухудшается. Он оказывается в состоянии отчаяния и лишается всякой надежды. Ей необходимо время на принятие его новой ситуации и попытку восстановить его жизнь. При всем том, что в конечном итоге дедушка умирает, он оставляет у нее так много хороших воспоминаний.

Участники конференции представили свои доклады и показали аудитории свои презентации и художественные работы, некоторые из которых доступны для ознакомления в специальном выпуске журнала «Крыло». Я попросил Татьяну Александровну Махалину, ведущую конференцию в Екатеринбурге, несколько месяцев назад поделиться своим мнением о данном мероприятии. Далее приведен комментарий от нее:

«Есть такая русская  поговорка: первый блин комом. То есть,  что-либо,  сделанное впервые , обычно сразу не получается.  Но в данном случае , наш интеллектуальный эксперимент- книгомост в формате онлайн   в котором участвовали школьники, преподаватели, студенты сразу из 6 стран , прошел успешно. Конечно, были некоторые технические неполадки,  но про них все забыли, так как всем было интересно обсудить прочитанное, высказать свое мнение,  и просто взглянуть на мир , пусть через экран компьютера. Очень надеюсь, что книгомост, в основу которого лягут лучшие произведения писателей представленных стран, станет крепким и прочным! И поможет нам еще лучше понять друг друга».

В этом выпуске вы также можете прочитать два коротких рассказа, вдохновленных рассказом «Дед», о Хасу и Голранг; два инвалида, семьи которых пытаются заботиться о них и наполнить их жизнь любовью и надеждой.

«Есть птичка рая у меня,

На кипарисе молодом

Она сидит во время дня,

Но петь никак не станет днем.

Лазурь небес – её спина,

Головка – пурпур, на крылах

Пыль золотистая видна,

Как отблеск утра в облаках.

И только что земля уснёт,

Одета мглой в ночной тиши,

Она на ветке уж поёт

Так сладко, сладко для души,

Что поневоле тягость мук

Забудешь, внемля песни той,

И сердцу каждый тихий звук

Как гость приятен дорогой.

И часто в бурю я слыхал

Тот звук, который так люблю,

И я всегда надеждой звал

Певицу мирную мою!»

 

Бахман Болук Нахджири

Скачать

Букет улыбок

Букет улыбок

Я проживаю в престарелом доме в небольшой комнате, где есть пять соседей, все они необразованные и используют грубую речь, практически не общаясь со мной. Я всегда стараюсь проявлять доброту к ним, тем не менее, так как они страдают от неравенства в получении образования. Я провожу большую часть времени находясь в своей кровати, наблюдая за людьми, которых вижу гуляющими по улице через окно. Молодежь испытывает радость и полна надежды. У них есть сходства с девушкой, которая никогда не смогла выбраться из тумана.

Девушка с привлекательной черноволосой внешностью, всегда способная вызвать улыбку на лицах окружающих. Она окончила высшее учебное заведение, специализирующееся на сельском хозяйстве, и совершала поездки в отдаленные деревни, чтобы научить местных фермеров, как повысить качество и объем своих урожаев, применяя инновационные методы. Это было очень трудно. Жители города и деревни в то время сомневались в способности женщин проявлять активность в различных сферах общества так же успешно, как мужчины. Однако, она не сдавалась, пока не смогла завоевать их доверие. Да, она была заслуживающей доверия молодой девушкой, уважаемым членом Иранской народной партии, преданной коммунисткой. Это слово здесь является источником отвращения, но она была достаточно мощной, чтобы устранить враждебность в душах людей.

 

Она приняла решение о поселении в городе Энзели, расположенном у моря, после того, как произошел переворот. Вскоре она смогла устроиться на работу в магазине. Это не вызвало разочарования и не повлияло негативно на нее, так как она не испытывала страха и не стыдилась своей работы. На самом деле, это только усилило ее мотивацию проживать жизнь так, как она предпочитает. Дополнительно, она приобрела швейную машину и использовала ее для создания платьев для небольшой швейной мастерской. Несмотря на то, что она потеряла связь со своими товарищами, она оставалась счастливой. Она задала себе вопрос, где они находятся в данный момент?

«Любимые не умирают.

Любимые парят как птицы,

И им спокойно и легко.

Любимые не покидают.

Они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая

День ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают.

Они живут во мне, в тебе».

Она регулярно покидала свой дом по пятницам, направляясь в бедные районы города, чтобы оказывать помощь бездомным и инвалидам, лишенным средств к существованию. Она заботилась о них, предоставляя необходимые продукты и одежду, а также уделяла время, чтобы поддержать и выслушать их грустные рассказы истинно. Они вспомнили о приятных моментах, увидев ее.

В пятницу сегодня она ожидала, сидя на своей кровати и наблюдая за прохожими. Женщина в среднем возрасте шла в сторону дома престарелых. В частной школе работала учительницей Насим, ее любимая дочь. В планах у нее было отвести ее на прогулку в парк, используя инвалидное кресло. Голранг ждала своего возвращения к обществу под ясным голубым небом и, наконец, Насим появилась с букетом красных роз и улыбок.

Скачать

Наш любимый брат

Наш любимый брат

-Прикрати! Прикрати! Прикрати бить ее! Паркухи, уходи! 

Успокойся, Хасу, успокойся! Прими свои таблетки!

-Может быть, у тебя повреждена рука, Паркухи? Сейчас посмотрю. Не беспокойся! Я достану пластырь.

Она уселась на диван и прорыдала, но не из-за физической боли. Это была совсем другая форма боли. Хасу, осознавшийся после принятия таблеток, находился в кресле и направил взгляд на свою сестру.

- Нет, это не моя вина. Это невозможно. Я как мог нанести боль своей близкой сестре? Что произошло со мной? Как я мог быть такой позорной!

И он не мог удержаться и заплакал. 

Прошло десять лет, как Андре и Паркухи видели такие грустные сцены почти каждый день. Хасу, их старший брат, иногда теряет контроль над собой и начинает бросать и ломать вещи или даже нападать на них. Он ветеран ирано-иракской войны, который подвергся воздействию горчичного газа. Этот проклятый газ может влиять на психическое здоровье даже через 25 лет после воздействия.

 

Хасу был очень общительным и радостным человеком до того, как решил отправиться на войну. Он был мирным, образованным человеком, посвятившим свою жизнь укреплению дружбы между религиозными меньшинствами. Он и его семья были придерживающимися веры армянскими христианами, которые оставались верными своим убеждениям как до, так и после революции 1979 года.

 

Андре и Паркухи были в шоке, услышав о его решении, потому что война была для него чем-то абсолютно неприемлемым и несовместимым с его жизнью. Однако он был настойчив в своем желании принять участие в этой войне, чтобы защитить всех нуждающихся людей, которые лишались своих домов, имущества и близких.

Вопреки нашему разногласию, мама подошла к нему с полной спокойствия и нежности, поцеловала его и аккуратно спрятала карманную Библию в его рубашечный карман.

- Храни, Господь, ты сына моего!

Это были слова, которые мама успела произнести перед своей кончиной.

Он ушел, озаренный ярким сиянием жизни, однако вернулся, погрузившись в глубокую тьму. Он обычно проводит большую часть времени дома и крайне редко присоединяется к нам в центре города. Мы опасаемся, что просмотр телевизора может негативно сказаться на его психическом состоянии, так как там могут показывать фильмы или новости о войне.

Из-за этого мы передали наш телевизор в одну из семей, которые были в бедственном положении и о которых мы знали. По вечерам мы проводим время рядом с Паркухи на диване, где читаем ему истории из Библии. Мы со всей нашей преданностью беспокоимся о нем и продолжаем надеяться, что Бог спасет его и вернет его к прежнему счастливому состоянию.

Аминь

Скачать

Passeggiando nel museo della seconda guerra mondiale

Passeggiando nel museo della seconda guerra mondiale

Lahijan ha molti luoghi turistici che colpiscono l’occhio, ma voglio presentarvi un museo davvero unico dedicato alla seconda guerra mondiale situato intorno alla città. Di seguito potete leggere la mia intervista alla giovane proprietaria del museo Vanguard, Karen Omidi.

- Quando le è venuta in mente l'idea di aprire un museo?
- Fin dall'infanzia sono stato affascinato dalla storia della seconda guerra mondiale. Quando avevo 9 anni ho iniziato a guardare film e documentari sulla seconda guerra mondiale e gradualmente ho cercato di ampliare le mie conoscenze studiando libri. L'idea di aprire un museo privato mi è venuta in mente per la prima volta quando avevo 14 anni e ho visitato il museo Freud a Vienna che si trovava in un piccolo appartamento a differenza di altri musei che avevano grandi sale e molto spazio. Così ho deciso di utilizzare il vecchio edificio vicino alla fabbrica dei miei genitori per realizzare il mio museo privato. Durante i viaggi di lavoro dei miei genitori in Europa ho visitato molti luoghi storici e musei e raccolto diverse cose appartenenti alla seconda guerra mondiale. Nel frattempo, ho studiato a fondo le risorse storiche scritte in inglese sulle potenze Alleate e dell'Asse. 

Ho anche studiato il ruolo dell'Iran nella seconda guerra mondiale e le ragioni della sua occupazione. La cosa più interessante per me è stata partecipare agli eventi dedicati a onorare le operazioni di guerra e coloro che hanno partecipato alla guerra, ad esempio all'operazione Husky in Sicilia, dove ho incontrato e parlato con i veterani. Ho visitato non solo i fronti in Italia ma anche in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, USA... dove ho raccolto altro materiale storico. Infine, il mio museo è stato aperto nel 2022 con la presenza del deputato del ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo d’Iran. Contemporaneamente, abbiamo iniziato le nostre attività sui social media e gradualmente sono aumentati i nostri visitatori da scuole e università. Abbiamo tenuto un memoriale per onorare le vittime iraniane della seconda guerra mondiale con la presenza della Marina Militare iraniana. Dall'inizio delle nostre attività nel museo, abbiamo avuto tanti visitatori stranieri dall'Europa occidentale e orientale, dall'Africa, dall'India, dal Pakistan, dalla Russia e dalla CSI. Abbiamo due obiettivi: ampliare la conoscenza degli iraniani sulla seconda guerra mondiale e far conoscere agli stranieri ciò che è accaduto nel nostro paese durante questa guerra.
 

- Ci parli delle sale del museo e del feedback che ha ricevuto dal visitatore.
- Il museo dispone di 8 sale appartenenti agli alleati orientali, all'URSS, all'Alleanza dell'Asse, all'Iran e alle armi, biblioteca, sala dell’apparat e ufficio. Ogni stanza è progettata appositamente per creare una migliore immaginazione degli eventi nella mente dei visitatori. Cerchiamo di spiegare gli eventi storici, ad esempio le catastrofi come l'Olocausto, la resistenza in Francia e in Italia, diverse operazioni in Europa e in Africa, la battaglia di Stalingrado, l'occupazione dell'Iran … utilizzando gli oggetti raccolti, i documenti e i filmati. 
Per quanto riguarda i feedback che ho ricevuto dai visitatori iraniani devo dire che per ognuno di loro la storia della propria città è molto interessante. In questo museo possono prendere coscienza di quanto accaduto nelle loro città e province durante la seconda guerra mondiale. Ad esempio per la gente di Lahijan è doloroso sapere che la loro città è stata bombardata dalle truppe dell'URSS e alcune persone sono state uccise in questo bombardamento.
Per i visitatori stranieri è così sorprendente vedere che un museo in Iran è dedicato alla seconda guerra mondiale e riflette la storia delle loro città e le storie dei loro compatrioti che hanno preso parte a questa guerra.

- Lei ha visitato così tanti musei in Iran e in altri paesi. Ha qualche collaborazione con loro?
- Tra i musei molto attraenti che ho visitato posso nominare il museo militare di Bastogne in Belgio, il museo privato Venafro in Italia e il grande museo militare di Parigi per i cui proprietari è stato molto interessante conoscere meglio il nostro museo.

-Potrebbe darci maggiori informazioni sui reduci della seconda guerra mondiale che ha visitato?
- In Olanda ho visitato un veterano britannico di nome Joe Catney, un uomo molto comprensivo che è rimasto piuttosto sorpreso quando ha sentito parlare del nostro museo. Ricordava i soldati e i comandanti dell'operazione di cui parlavo. Sfortunatamente, di recente, sono stato informato che è morto. Ho conosciuto anche un anziano testimone dell'operazione degli americani in Sicilia con il quale ho parlato del nostro museo.

- Lei colleziona icone e oggetti appartenenti al cristianesimo. Potrebbe spiegarci perché espone questi oggetti nel suo museo?
- Tutti i luoghi religiosi nelle città e nei villaggi erano in qualche modo collegati alla guerra e ai soldati. Ad esempio in Normandia a Sainte-Mère-Église un paracadutista americano è atterrato sul pinnacolo del campanile della chiesa di Sainte-Mère-Église, il primo villaggio ad essere liberato dall'esercito degli Stati Uniti durante l'operazione Overlord il 6 giugno 1944. Oggi, questi eventi sono commemorati dal Museo Airborne (Sainte-Mère-Église) in Place du 6 Juin nel centro di Sainte-Mère-Église e nella chiesa del villaggio dove un paracadute con l'effigie del Private Steele nella sua uniforme Airborne pende dal campanile. I segni dei colpi di arma da fuoco sono ancora visibili nei muri di pietra della chiesa. Una delle sue vetrate raffigura la Vergine Maria con i paracadutisti che cadono in primo piano. 
Nella seconda guerra mondiale molti soldati anche i non credenti portarono con sé una croce. Quindi non c'era lotta contro l'ateismo ma contro il fronte del nemico. Ciò testimonia l'aspetto spirituale della guerra che è di grande interesse per i visitatori iraniani.

- Lei ha realizzato alcuni cortometraggi. Continuerà a fare film?
- Ho realizzato tre cortometraggi che sono stati proiettati in diversi festival, ad esempio in Texas e Tbilisi, che hanno anche vinto dei premi. Il mio obiettivo principale nel realizzare film era quello di riflettere i diversi aspetti della seconda guerra mondiale, ma poiché questo tipo di film è meno attraente per il pubblico e a causa delle elevate spese di realizzazione, preferisco concentrarmi sullo sviluppo del mio museo.

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Ala » شماره 1 (Lugilo 2023)

Download

19 صفحه - 2.3 مگابایت

نشریه ادبی بال

این فیلم به کارگردانی مارک دانسکوی در سال 1955 براساس رمانی از ماکسیم گورکی با همین نام ساخته شد و در سال 1956 در ردیف نامزدهای نخل طلای جشنواره کن قرار گرفت. فیلم با صحنه بازگشت کارگران از کارخانه آغاز می شود. پاول (الکسی باتالف) و پدرش با سر و صورت ...

نشریه روسیه‌ای دیگر

چه زمانی تصمیم گرفتی فعالیت های سیاسی خودت رو شروع کنی و انگیزه های اصلیت چی بوده؟من فعالیت های اجتماعی خودم رو به طور فعالانه از دو سال پیش شروع کردم. تا قبل از اون کاملاً غرق در درس و تحصیل بودم. البته دانشجوی خیلی فعالی بودم و سعی می کردم تو همه م ...

نشریه پُل

وقتی برادر بزرگترم از جنگ برگشت بر پیشانیش ستاره نقره ای کوچکی نقش بسته بود و زیر ستاره  یک فرور فتگی یک ترکش کوچک  در وردوم به او اصابت کرده بود یا شاید هم در گروندوال  (او جزئیات را از خاطر برده بود). زیاد حرف می زد به زبان های مختل ...

نشریه فلسطین آزاد

نام من خالده جرار است. هر آنچه که از آزادی آموختم در زندان آموختم،و در تمام زندگیمبه هر کران که چشم دوختم زندان را دیدم.زندان من پر از زندانیانی بودکه جز اشک و حسرت نصیبی نداشتندو زندانبانان من با جلیقه های ضدگلوله بر تنهر روز با پتک سنگین مدارا بر ...

دوستی از استرالیا

... فرزندم ... شاید تو مرا نشناسی، اما من همه چیز را درباره تو می دانم ... (مزامیر، 139.1) می دانم کی می نشینی و کی برمی خیزی ... (مزامیر، 139.2) من با تمام شگردهای تو آشنایم ... (مزامیر، 139.3) حتی تعداد تمام موهای سرت را می دانم ... (متی، 10.29 ...

نشریه Крыло

Спецвыпуск журнала Крыло вышел в свет. В апреле 2023 года состоялась конференция «Книгомост», которая была организована Россотрудничеством Казахстана. Мероприятие собрало школьников и студентов из России, Казахстана, Кыргызии, Узбекистан ...

نشریه Ala

Lahijan ha molti luoghi turistici che colpiscono l’occhio, ma voglio presentarvi un museo davvero unico dedicato alla seconda guerra mondiale situato intorno alla città. Di seguito potete leggere la mia intervista alla giovane proprietar ...

ویدئوها

این شعر در سال 1942 پس از تجربه شاعر از تخلیه شهر تاشکند در زمان جنگ سروده شد و در مجموعه «نسیم جنگ» منتشر گردید. شعر از زبان خلق روس با ضمیر «ما» شروع می شود و در آن از آگاهی این خلق از ارزش این دفاع میهنی و اتفاقات جار ...