خانه، خانه عزیز

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

دولت اسراییل با توسل به قوانین ضدانسانی، خانه های بسیاری از فلسطینیان را غصب و یا به کلی تخریب کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. در این فیلم کوتاه ساخته عمر رمال گوشه ای از این فاجعه انسانی و درد و رنج خانواده های فلسطینی به تصویر کشیده شده است. جهان باید به آپارتاید دولت اسراییل پایان دهد.