دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

کلیسا، ارامنه

La Chiesa Triste D’Amore

La Chiesa Triste D’Amore

Avendo sentito parlare della grande scrittrice contemporanea Grazia Deledda, l'unica cosa che mi è venuta in mente è che affronterò un altro interessante libro femminista con i protagonisti unici che sono intrappolati nel mondo patriarcale e talvolta mysogenista ma senza arrendersi e fermare la loro lotta contro i avvenimenti cruciali.

Ma come la gente considera il femminismo nel mio paese? La risposta non è imprevedibile. Può reincarnarsi in una parola: ODIO, con tutte le lettere maiuscole per rivelare il suo vero significato che deve essere intensificato migliaia di volte in questo caso. Una parola che è diventata parte della nostra vita quotidiana. Ma pensando all'odio il mio cuore si riempie di amore, forse incomprensibile e grottesco. Ogni giorno, quando passo per la strada più antica della città, non dimentico mai che c'è qualcosa che è scomparso dagli occhi della gente, anche se esiste come una torcia davanti ai loro occhi. Un edificio molto vecchio con muri pallidi, un tetto marrone danneggiato e una piccola porta di legno. La gente parcheggia le macchine davanti ad esso, ma non protesta mai, non li delude mai del tutto al contrario li accetta con tutto il cuore. Un cuore che non smette mai di diffondere l'odore dell'amore ovunque possa. E mi sono innamorato di questo odore. Sto parlando di una chiesa triste. Una chiesa che sente l'amarezza della solitudine con ogni mattone di se stessa.
Quando è stato costruito più di un secolo fa non ha mai sognato giorni così cupi. Gli armeni che vivevano nella città furono costretti a lasciarla per sempre non potendo nascondere le loro lacrime dai loro dolci ricordi che risiedevano in questo edificio innocente. Scomparvero e i ricordi divennero invisibili agli estranei. Anch'io ero un estraneo, ma la luce della verità mi rendeva tutto visibile.

Ora sono davanti alla chiesa con in mano il libro di Grazia Deledda. Non la versione italiana, ma la sua traduzione. Guardo di nuovo il titolo del libro che è molto confuso. PERCHÉ mai questo titolo? "Maria L’Abbandonata". Perché il traduttore ha deciso di ignorare l'estetica del titolo originale? Forse per aver ucciso il femminismo esistente nella storia. Forse per aver ucciso la vera Maria. Sì, è possibile perché la chiesa è un luogo sacro e il femminismo non può essere sacro. E Maria è abbandonata perché anche lei non può essere sacra. Questa è considerata una conclusione ragionevole e realistica per questo odioso cambiamento nascosto del titolo.

Guardo di nuovo alla chiesa e alla sua campana che non sarà mai suonata. Una chiesa che i suoi amati sono stati costretti ad abbandonarla, ma non abbandona mai la verità e l'AMORE.