دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

alexander blok

Как я стала переводчиком художественной литератур

Как я стала переводчиком художественной литератур

8 сентября 1978 года я находилась на улице Жале вместе с тысячами других людей. Внезапно мои уши разорвали звуки выстрелов. Солдаты неустанно открывали огонь с целью уничтожения. Спустя несколько секунд я осознала, что лежу на асфальте и окружена трупами, залитыми кровью. Моим глазам открылся вид на небо. В этот день солнце лучило гораздо ярче, чем в прошлые дни. Он был непреложным свидетелем кровавой пятницы, когда аристократические каннибалы обезглавливали невинных искателей свободы.

В момент, когда я училась на первом курсе Тегеранского университета, я посвятила свое время изучению русского языка, причем это был язык, символизирующий смелых революционеров. В прошлом я только знакомилась с персидскими переводами произведений Горького, которые в большинстве своем были запрещенными или считались «вредными» книгами. Я планировала приступить к чтению рассказов и стихов на русском языке. Мое самое главное стремление заключалось в том, чтобы достичь профессионального уровня переводчика. Когда я была на тайном собрании у одного из моих друзей, я уже определилась с выбором стихотворения. «Двенадцать», произведение Александра Блока.

 

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!

Завивает ветер

Белый снежок.

Под снежком — ледок.

Скользко, тяжко,

Всякий ходок

Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате — плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию!»

Старушка убивается — плачет,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

 

Когда я вновь приоткрыла глаза, я поняла, что я нахожусь в больнице. Меня потрогали по волосам и произнесли какие-то слова в мою сторону. Это была моя подруга Алале. Мы радовались наступающей победе, которая приближалась подобно урагану, чтобы разрушить замки тиранов. Это произошло в холодное время года, и повсюду распространялся приятный запах свободы. В то невероятно холодное зимнее время я вспоминаю, как один из моих друзей подарил мне машинку для печати объявлений.

Как только я вернулась из университета, я приступила к печати своих переводов. У меня было такое прекрасное ощущение! Моя русская языковая способность была на подъеме, но зима внезапно вернулась и уничтожила все мои надежды. В день победы над фашистами, весной 1980 года, все университеты были закрыты.

Я осталась в стране, несмотря на все настояния Алале уехать с ней. Я решила остаться и заботиться о своей старой и тяжелобольной матери.

 

Поздний вечер.

Пустеет улица.

Один бродяга

Сутулится,

Да свищет ветер…

Эй, бедняга!

Подходи —

Поцелуемся…

Хлеба!

Что впереди?

 

Лето 2023 года. Моя мама до сих пор находится в живых, и я уже перевела множество произведений русской литературы - от стихотворений Пушкина до поэтического романа Евгения Евтушенко, однако ни один из них не был издан. У меня есть своя небольшая библиотека, в которой я храню все мои переводы, доступ к ним никому не разрешено получать. Все они я набрал на одной особенной пишущей машинке, которая является единственной связью между мной и моей молодостью; аппарат, который, затаив дыхание, порождает надежду, которая на протяжении всех этих лет проникает в каждую клетку моего тела и готовит мои пальцы к заполнению страниц мерцающими словами, всегда парящими в голубом небе моих глаз.

Из всех моих переводов мое предпочтение все еще остается за первым стихотворением, которое я перевела с русского языка – «Двенадцать». Каждый день, на закате, мы с мамой садимся на диван на веранде, и я читаю его громко и с гордостью:

…Так идут державным шагом,

Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой, невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

(Январь 1918)

Скачать