دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

esecuzione

Un ritratto dell'esecuzione di Hallaj

Un ritratto dell'esecuzione di Hallaj

Era la prima volta che andavo a Shiraz dove era pieno di monumenti e luoghi storici. Il terzo giorno ho deciso di visitare un museo appartenente alla dinastia Qajar chiamato Zinat-ol-Molk, figlia di un noto uomo ricco che era il governatore della città. Le donne a quel tempo avevano gradualmente iniziato a partecipare alle attività sociali e politiche. Zinat-ol-Molk è stata una di quelle donne che ha istituito una fondazione di beneficenza.

Ma la prima cosa che viene in mente quando si parla della dinastia Qajar è la spietatezza dei suoi governanti che ad esempio proprio in questa città uccisero e torturarono i credenti della nuova religione e il suo profeta Bab la cui casa fu addirittura distrutta per rimuovere tutto ciò che gli apparteneva dalla mente delle persone. Avendo tutto questo in testa, pensavo a cosa poteva aspettarmi in quel museo? Tesori di Zinat-ol-Molk, dipinti delle sue attività di beneficenza ...?

 

Ero annegato nel pensare che l'autista mi avesse detto che siamo arrivati. Il museo era dietro Narenjestan. La porta d'ingresso era di legno e ho dovuto chinare la testa per entrare nell'edificio. Davanti a me c'era un giardino molto affascinante, tipico di Shiraz. Le pareti erano per lo più blu, il colore preferito dell'architettura islamica. Le pareti interne erano coperte da specchi. Era così affascinante. Ho scattato così tante foto. Poi sono andato in veranda e mi sono seduto su una sedia per un po' a godermi la bellezza di questa casa. Ma sentivo che doveva mancare qualcosa. Doveva esserci un posto che non avevo visto. Per questo motivo, ho iniziato a camminare intorno all'edificio. Vicino alla porta d'ingresso ho trovato un corridoio nel seminterrato.

 

Quanto sono stato sciocco. Questa era la parte principale del museo. Entrando nel seminterrato, ho incontrato il manichino di una signora di mezza età in Hijab in piedi presumibilmente per accogliere i visitatori. Era la proprietaria di questa casa come era scritto; Zinat-ol-Molk. Ho tirato fuori il cellulare dalla tasca e ho fatto un selfie con lei. In quel seminterrato iniziò il mio viaggio nella storia. Prima Ciro e i suoi servi e visitatori che si inchinavano davanti a lui. Poi sua moglie, sua figlia... I sovrani di Shiraz incluso Karim Khan Zand... I famosi politici, filosofi, poeti, scrittori... di diverse dinastie, i famosi mullah ei loro seguaci.

Baba Taher il poeta conosciuto come "Orian" (nudo) forse per la sua riluttanza alle cose materialistiche ma non così tanto che si vede in Francesco d'Assisi che lasciò tutto ciò che gli apparteneva per entrare in un nuovo mondo di spiritualità . No, era come gli altri Sufi ma solo un po' diverso. Quando distolgo lo sguardo da lui, vidi una scena davvero unica in quel museo che stavo fissando da secoli. La scena dell'esecuzione di un uomo che indossa una Khirqah bianca (una lunga veste di lana) e guarda il cielo. Mi era noto. Avevo letto di lui quando andavo a scuola.

 

Era Hallaj che fu condannato a morte per eresia dagli ecclesiastici reazionari che non potevano tollerare che fosse uno specchio che rifletteva la verità. Lo guardo e gli chiedo: "Cos'è l'amore?" La stessa domanda che gli ha posto il giudice. E sono sicuro di ricordare la sua risposta che sta guardando ciò che considerava amore. Adesso lo guarda per sempre.

Oggi ho visto ciò che i miei compagni di scuola avevano visto tanti anni fa: la scena dell'esecuzione. Ma questa scena ha ormai perso la sua brutalità e disumanità. Assomiglia solo all'amore, un vero amore infinito per la verità.

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Ala » شماره 1 (Lugilo 2023)

Download

19 صفحه - 2.3 مگابایت