دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

Medioevo

Imprevedibile visita con Umberto Eco all'università di Teheran

Imprevedibile visita con Umberto Eco all'università di Teheran

Ho letto sul canale Telegram che uno scrittore russo terrà un discorso all'Università di Teheran. Avendo partecipato alle precedenti conferenze con scrittori russi l'anno scorso, potevo immaginare cosa si sarebbe detto. Un altro ammiratore di Putin e del suo governo che sostiene la cosiddetta "operazione militare speciale" contro l'Ucraina e la chiesa ortodossa.

Tutti sono stati invitati a partecipare alla conferenza, ma le domande inaspettate non sarebbero state assolutamente gradite. Sapendo tutto questo, ho deciso di partecipare a quell'evento. Erano le 10 ed ero nella sala conferenze. I professori erano seduti in prima fila. La professoressa Alavi lo ha presentato e poi lui ha cominciato a parlare.

 

- Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi; ma nella chiesa preferisco dir cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua”.

Ha parlato brevemente delle sue opere e poi ha chiesto ai partecipanti di porre le loro domande. Dopo aver ascoltato il suo discorso, ho alzato la mano per chiarirmi tutto su uno dei suoi romani che si ispirava alle opere letterarie medievali di scrittori russi, tutte le cui opere riflettevano testi religiosi.

 

- Nella letteratura storica pre-rivoluzionaria si esprimeva, seppur molto timidamente, l'idea che la Chiesa ortodossa, a differenza della Chiesa cattolica, non utilizzava metodi inquisitori per trattare con coloro che si opponevano all'ideologia religiosa e all'oppressione feudale, e non disponeva di un apparato speciale per questo. Lei non è d'accordo?

- Cerchiamo di fare di Gesù Cristo e del Suo Vangelo il centro di tutto ciò che facciamo, glorificando Dio nella bellezza del nostro culto e preservando attentamente le pratiche di fede della Chiesa primitiva. Ci spingiamo verso l'obiettivo di diventare più simili al nostro Signore e Salvatore, desiderando amarci e prenderci cura gli uni degli altri e di coloro che fanno parte della comunità più ampia. Con la grazia dello Spirito Santo, preghiamo affinché la nostra parrocchia diventi una sorgente vivificante della fede cristiana ortodossa per il popolo della Russia.

 

- Come valuta il suo romanzo?

 

- Un romanzo è una macchina per generare interpretazioni. Il bene di un libro sta nell'essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi è muto.

 

- Cosa le viene in mente quando lei parla di epoca medievale?

 

- Nel Medioevo cattedrali e conventi bruciavano come esca; immaginare una storia medievale senza un incendio è come immaginare un film della seconda guerra mondiale nel Pacifico senza un aereo da combattimento abbattuto dalle fiamme.

 

- Cosa si aspetta da un uomo colto?

 

- Per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unicomomento della sua vita in cui gli serve, e in due minuti.

 

- Come pensa della democrazia in Russia e della guerra tra il suo paese e l'Ucraina?

 

- Quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia. E secondo me la Russia è in pericolo.

È meglio conosciuto per un frammento di un articolo nell'882 del “Racconto degli anni passata”, secondo il quale questa frase è pronunciata dal principe Oleg: “E Oleg si sedette per regnare a Kiev”, e Oleg disse: “Possa questa essere la madre di città russe”.

E ora la Russia ha invaso e aggredito sua madre che voleva semplicemente essere indipendente. Questa guerra è considerata sacra dai governanti come le guerre che furono iniziate dai sacri guerrafondai nel Medioevo, ma anche una guerra santa è una guerra. Per questo forse non dovrebbero esserci guerre sante.

 

- Anche noi abbiamo sofferto di guerre sacre nella nostra storia antica e contemporanea. Grazie per le sue risposte! Ad essere sincero, lei mi ricorda il grande scrittore italiano, Umberto Eco.

- In realtà, una volta l'ho incontrato in Italia e gli ho stretto la mano. Può sembrare esagerato ma molti critici in Russia mi chiamano Umberto Eco della Russia. Devo ammettere con gioia che non ho nulla contro questo titolo.

 

- È un onore conoscerla, caro Umberto!