دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

storia

Passeggiando nel museo della seconda guerra mondiale

Passeggiando nel museo della seconda guerra mondiale

Lahijan ha molti luoghi turistici che colpiscono l’occhio, ma voglio presentarvi un museo davvero unico dedicato alla seconda guerra mondiale situato intorno alla città. Di seguito potete leggere la mia intervista alla giovane proprietaria del museo Vanguard, Karen Omidi.

- Quando le è venuta in mente l'idea di aprire un museo?
- Fin dall'infanzia sono stato affascinato dalla storia della seconda guerra mondiale. Quando avevo 9 anni ho iniziato a guardare film e documentari sulla seconda guerra mondiale e gradualmente ho cercato di ampliare le mie conoscenze studiando libri. L'idea di aprire un museo privato mi è venuta in mente per la prima volta quando avevo 14 anni e ho visitato il museo Freud a Vienna che si trovava in un piccolo appartamento a differenza di altri musei che avevano grandi sale e molto spazio. Così ho deciso di utilizzare il vecchio edificio vicino alla fabbrica dei miei genitori per realizzare il mio museo privato. Durante i viaggi di lavoro dei miei genitori in Europa ho visitato molti luoghi storici e musei e raccolto diverse cose appartenenti alla seconda guerra mondiale. Nel frattempo, ho studiato a fondo le risorse storiche scritte in inglese sulle potenze Alleate e dell'Asse. 

Ho anche studiato il ruolo dell'Iran nella seconda guerra mondiale e le ragioni della sua occupazione. La cosa più interessante per me è stata partecipare agli eventi dedicati a onorare le operazioni di guerra e coloro che hanno partecipato alla guerra, ad esempio all'operazione Husky in Sicilia, dove ho incontrato e parlato con i veterani. Ho visitato non solo i fronti in Italia ma anche in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, USA... dove ho raccolto altro materiale storico. Infine, il mio museo è stato aperto nel 2022 con la presenza del deputato del ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo d’Iran. Contemporaneamente, abbiamo iniziato le nostre attività sui social media e gradualmente sono aumentati i nostri visitatori da scuole e università. Abbiamo tenuto un memoriale per onorare le vittime iraniane della seconda guerra mondiale con la presenza della Marina Militare iraniana. Dall'inizio delle nostre attività nel museo, abbiamo avuto tanti visitatori stranieri dall'Europa occidentale e orientale, dall'Africa, dall'India, dal Pakistan, dalla Russia e dalla CSI. Abbiamo due obiettivi: ampliare la conoscenza degli iraniani sulla seconda guerra mondiale e far conoscere agli stranieri ciò che è accaduto nel nostro paese durante questa guerra.
 

- Ci parli delle sale del museo e del feedback che ha ricevuto dal visitatore.
- Il museo dispone di 8 sale appartenenti agli alleati orientali, all'URSS, all'Alleanza dell'Asse, all'Iran e alle armi, biblioteca, sala dell’apparat e ufficio. Ogni stanza è progettata appositamente per creare una migliore immaginazione degli eventi nella mente dei visitatori. Cerchiamo di spiegare gli eventi storici, ad esempio le catastrofi come l'Olocausto, la resistenza in Francia e in Italia, diverse operazioni in Europa e in Africa, la battaglia di Stalingrado, l'occupazione dell'Iran … utilizzando gli oggetti raccolti, i documenti e i filmati. 
Per quanto riguarda i feedback che ho ricevuto dai visitatori iraniani devo dire che per ognuno di loro la storia della propria città è molto interessante. In questo museo possono prendere coscienza di quanto accaduto nelle loro città e province durante la seconda guerra mondiale. Ad esempio per la gente di Lahijan è doloroso sapere che la loro città è stata bombardata dalle truppe dell'URSS e alcune persone sono state uccise in questo bombardamento.
Per i visitatori stranieri è così sorprendente vedere che un museo in Iran è dedicato alla seconda guerra mondiale e riflette la storia delle loro città e le storie dei loro compatrioti che hanno preso parte a questa guerra.

- Lei ha visitato così tanti musei in Iran e in altri paesi. Ha qualche collaborazione con loro?
- Tra i musei molto attraenti che ho visitato posso nominare il museo militare di Bastogne in Belgio, il museo privato Venafro in Italia e il grande museo militare di Parigi per i cui proprietari è stato molto interessante conoscere meglio il nostro museo.

-Potrebbe darci maggiori informazioni sui reduci della seconda guerra mondiale che ha visitato?
- In Olanda ho visitato un veterano britannico di nome Joe Catney, un uomo molto comprensivo che è rimasto piuttosto sorpreso quando ha sentito parlare del nostro museo. Ricordava i soldati e i comandanti dell'operazione di cui parlavo. Sfortunatamente, di recente, sono stato informato che è morto. Ho conosciuto anche un anziano testimone dell'operazione degli americani in Sicilia con il quale ho parlato del nostro museo.

- Lei colleziona icone e oggetti appartenenti al cristianesimo. Potrebbe spiegarci perché espone questi oggetti nel suo museo?
- Tutti i luoghi religiosi nelle città e nei villaggi erano in qualche modo collegati alla guerra e ai soldati. Ad esempio in Normandia a Sainte-Mère-Église un paracadutista americano è atterrato sul pinnacolo del campanile della chiesa di Sainte-Mère-Église, il primo villaggio ad essere liberato dall'esercito degli Stati Uniti durante l'operazione Overlord il 6 giugno 1944. Oggi, questi eventi sono commemorati dal Museo Airborne (Sainte-Mère-Église) in Place du 6 Juin nel centro di Sainte-Mère-Église e nella chiesa del villaggio dove un paracadute con l'effigie del Private Steele nella sua uniforme Airborne pende dal campanile. I segni dei colpi di arma da fuoco sono ancora visibili nei muri di pietra della chiesa. Una delle sue vetrate raffigura la Vergine Maria con i paracadutisti che cadono in primo piano. 
Nella seconda guerra mondiale molti soldati anche i non credenti portarono con sé una croce. Quindi non c'era lotta contro l'ateismo ma contro il fronte del nemico. Ciò testimonia l'aspetto spirituale della guerra che è di grande interesse per i visitatori iraniani.

- Lei ha realizzato alcuni cortometraggi. Continuerà a fare film?
- Ho realizzato tre cortometraggi che sono stati proiettati in diversi festival, ad esempio in Texas e Tbilisi, che hanno anche vinto dei premi. Il mio obiettivo principale nel realizzare film era quello di riflettere i diversi aspetti della seconda guerra mondiale, ma poiché questo tipo di film è meno attraente per il pubblico e a causa delle elevate spese di realizzazione, preferisco concentrarmi sullo sviluppo del mio museo.

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Ala » شماره 1 (Lugilo 2023)

Download

19 صفحه - 2.3 مگابایت