دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

università di teheran

Alle 4 del Pomeriggio

Alle 4 del Pomeriggio

Ero davanti a casa sua e non sapevo se suonare o meno il campanello. Era un giovane così bello, che nei suoi occhi si poteva trovare la calma dell'oceano in un pomeriggio soleggiato. Essendo il più anziano tra i nostri compagni di classe, si comportava come un gentiluomo. Con la sua voce melodiosa si rivolgeva agli altri mentre il dolce sorriso non scompariva mai dalle sue labbra. Non dimentico mai il primo giorno che l'ho incontrato in classe. La nostra professoressa era una donna alta e anziana di Milano e non conosceva nemmeno una parola di persiano. Ha scritto alcune frasi sulla lavagna per insegnarci a presentarci. Ci ha chiesto uno per uno di ripetere quegli esempi sostituendo i nostri nomi. Quando è stato il suo turno ha iniziato a parlare fluentemente in italiano. La nostra bocca è rimasta aperta. Gli occhi del professore brillavano. Fece altre domande alle quali lui rispose immediatamente. Da quel momento in poi è diventato una Mecca per tutti noi soprattutto perché si è comportato in modo così umile e non ha mai rifiutato la richiesta di aiuto dei compagni di classe. Tuttavia, non ho mai osato avvicinarlo e fare conoscenza con lui poiché ero così timido e difficilmente facevo amicizia con gli altri. Fino a quel giorno uggioso al corso di teologia quando ero seduto in prima fila e sognavo come vestirmi e ballare per la festa che Mehrnoush avrebbe dato la prossima settimana. Sono stato invitato in modo del tutto inaspettato poiché non la conoscevo molto bene. Eravamo solo compagni di classe.

Ero annegato nei miei sogni che una voce aspra rovinava tutto, e all'improvviso mi sono ritrovato del tutto indifeso in un deserto davanti ai suoi occhi infernali. Mi ha urlato chiedendomi perché non ho prestato attenzione a quello che ha detto. Ho iniziato a scusarmi mentre balbettavo. I suoi occhi erano ancora fiammeggianti. Indicò con il dito i miei capelli. Ora ho capito tutto e ho fatto silenziosamente quello che mi ha ordinato di fare. Non riuscivo a fermare le lacrime che mi rigavano il viso.

Stava per iniziare la sua lezione che una voce interruppe il suo discorso. Era la sua voce gentile. Kian Razani. Prima si scusò e poi un fiume ruggente di parole brillanti gli uscì dalla bocca. "E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. Poi si rivolse a me e disse: "Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello Spirito, nella fede e nella castità”. Il silenzio prevaleva ovunque. 

Sembrava che il professore di teologia fosse piuttosto disperato. Non aveva niente da dire. Non so cosa sia successo dopo; Sono rimasto incantato dalle sue parole. Ho pensato alle sue parole quando ero solo. È stato un sollievo per me che soffrivo sempre di solitudine tra gli altri. 

Il secondo semestre era già iniziato ma lui era assente. Si diceva che non gli fosse permesso di frequentare le lezioni. Non ho chiesto perché. Ho appena chiesto al suo intimo amico di darmi il suo indirizzo. Gli ho detto che dovevo vederlo per l'ultima volta e apprezzarlo per quello che ha fatto per me quel giorno. Prima ha rifiutato la mia richiesta, ma io ho insistito con forza e lui ha accettato.

Ho noleggiato un taxi visto che casa sua era così distante. Adesso ero davanti a casa sua e non sapevo se suonare o meno il campanello. Ho guardato il mio orologio. Erano le quattro. È stato scritto nel Vangelo di Matteo che alcuni dei seguaci di Gesù Cristo quando Lo videro Gli chiesero di mostrare loro la Sua casa e Lui chiese loro di seguirLo. Quando sono arrivati erano le quattro. 

Ho suonato il campanello e lui ha aperto la porta. Era vestito di nero. Mi riconobbe subito e mi fece entrare senza dire una parola. Tre giovani erano seduti nella stanza. Mi ha chiesto di sedermi sulla quarta sedia. Mi presentò ai suoi amici e mi spiegò che era il loro incontro quotidiano dove leggevano opere bibliche e letterarie ispirate al cristianesimo scritte in diverse lingue. Ha poi iniziato a leggere con la sua voce melodiosa. L'ho solo ascoltato con tutto il cuore. Era come essere alla deriva sul Nilo; una tale tranquillità. Quando tutti uscivano di casa guardavo i suoi occhi brillanti e osavo chiedere perché non fosse venuto all'università. Si limitò a fissarmi negli occhi e sorrise in silenzio. Nel suo silenzio qualcosa gridava; qualcosa mi stringeva il cuore: la VERITÀ.

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Ala » شماره 1 (Lugilo 2023)

Download

19 صفحه - 2.3 مگابایت

Imprevedibile visita con Umberto Eco all'università di Teheran

Imprevedibile visita con Umberto Eco all'università di Teheran

Ho letto sul canale Telegram che uno scrittore russo terrà un discorso all'Università di Teheran. Avendo partecipato alle precedenti conferenze con scrittori russi l'anno scorso, potevo immaginare cosa si sarebbe detto. Un altro ammiratore di Putin e del suo governo che sostiene la cosiddetta "operazione militare speciale" contro l'Ucraina e la chiesa ortodossa.

Tutti sono stati invitati a partecipare alla conferenza, ma le domande inaspettate non sarebbero state assolutamente gradite. Sapendo tutto questo, ho deciso di partecipare a quell'evento. Erano le 10 ed ero nella sala conferenze. I professori erano seduti in prima fila. La professoressa Alavi lo ha presentato e poi lui ha cominciato a parlare.

 

- Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi; ma nella chiesa preferisco dir cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua”.

Ha parlato brevemente delle sue opere e poi ha chiesto ai partecipanti di porre le loro domande. Dopo aver ascoltato il suo discorso, ho alzato la mano per chiarirmi tutto su uno dei suoi romani che si ispirava alle opere letterarie medievali di scrittori russi, tutte le cui opere riflettevano testi religiosi.

 

- Nella letteratura storica pre-rivoluzionaria si esprimeva, seppur molto timidamente, l'idea che la Chiesa ortodossa, a differenza della Chiesa cattolica, non utilizzava metodi inquisitori per trattare con coloro che si opponevano all'ideologia religiosa e all'oppressione feudale, e non disponeva di un apparato speciale per questo. Lei non è d'accordo?

- Cerchiamo di fare di Gesù Cristo e del Suo Vangelo il centro di tutto ciò che facciamo, glorificando Dio nella bellezza del nostro culto e preservando attentamente le pratiche di fede della Chiesa primitiva. Ci spingiamo verso l'obiettivo di diventare più simili al nostro Signore e Salvatore, desiderando amarci e prenderci cura gli uni degli altri e di coloro che fanno parte della comunità più ampia. Con la grazia dello Spirito Santo, preghiamo affinché la nostra parrocchia diventi una sorgente vivificante della fede cristiana ortodossa per il popolo della Russia.

 

- Come valuta il suo romanzo?

 

- Un romanzo è una macchina per generare interpretazioni. Il bene di un libro sta nell'essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti, e quindi è muto.

 

- Cosa le viene in mente quando lei parla di epoca medievale?

 

- Nel Medioevo cattedrali e conventi bruciavano come esca; immaginare una storia medievale senza un incendio è come immaginare un film della seconda guerra mondiale nel Pacifico senza un aereo da combattimento abbattuto dalle fiamme.

 

- Cosa si aspetta da un uomo colto?

 

- Per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unicomomento della sua vita in cui gli serve, e in due minuti.

 

- Come pensa della democrazia in Russia e della guerra tra il suo paese e l'Ucraina?

 

- Quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia. E secondo me la Russia è in pericolo.

È meglio conosciuto per un frammento di un articolo nell'882 del “Racconto degli anni passata”, secondo il quale questa frase è pronunciata dal principe Oleg: “E Oleg si sedette per regnare a Kiev”, e Oleg disse: “Possa questa essere la madre di città russe”.

E ora la Russia ha invaso e aggredito sua madre che voleva semplicemente essere indipendente. Questa guerra è considerata sacra dai governanti come le guerre che furono iniziate dai sacri guerrafondai nel Medioevo, ma anche una guerra santa è una guerra. Per questo forse non dovrebbero esserci guerre sante.

 

- Anche noi abbiamo sofferto di guerre sacre nella nostra storia antica e contemporanea. Grazie per le sue risposte! Ad essere sincero, lei mi ricorda il grande scrittore italiano, Umberto Eco.

- In realtà, una volta l'ho incontrato in Italia e gli ho stretto la mano. Può sembrare esagerato ma molti critici in Russia mi chiamano Umberto Eco della Russia. Devo ammettere con gioia che non ho nulla contro questo titolo.

 

- È un onore conoscerla, caro Umberto!