در خیابان های حیفا گام برمی دارمو نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن هاکه به خاطر خلق سرگردان فلسطینزیتون های سبز امید رابا سرخ ترین خون ها آبیاری کردند،در کنار نام خالدکه روزی…

درباره نشریه فلسطین آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم
و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی 
در کنار نام تمام آن ها
که به خاطر خلق سرگردان فلسطین
زیتون های سبز امید را
با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند،
در کنار نام خالد
که روزی به حیفا باز می گردد،
که روزی با افتخار به وطن باز می گردد،
به نظاره می نشینم.

چه زیباست نام آزادی
در سرزمینی که قلب دربندش هنوز 
از تپیدن باز نایستاده،
چه زیباست نام سرزمینی
که با بغضی در گلو
بی وقفه نام تو را فریاد می کند،
فلسطین
ای تشنه آزادی.

مشاهده مطالب نشریه