روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب…

درباره نشریه روسیه ای دیگـــر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده. در این نشریه مقالاتی از روزنامه ها، مجلات و وبسایت های مختلف داخل و خارج روسیه منتشر خواهد شد، که می تواند برای دوستداران سیاست، فرهنگ و جامعه روسیه جذاب و خواندنی باشد؛ برای آن هایی که عدالت و حقوق انسانی برایشان نسبت به منافع ملی، تمامیت ارضی و مفاهیمی از این دست ارجحیت دارد.

Журнал «Другая Россия» – это окно в скрытое тёмными тучами российское политическое небо, которое отличается от имиджа, распространённого во всём мире, в том числе и в Иране. Это окно в справедливость и права человека, попытка прислушаться к доселе неуслышанному или недостаточно услышанному голосу. В этом журнале статьи выбираются с различных веб-сайтов внутри и за пределами России, которые могут быть интересны и удобочитаемы для любителей российского политики и общества. Для тех, кто заботится о справедливости, и для тех, для кого права человека превыше национальных интересов, территориальной целостности и подобных понятий. 

مشاهده مطالب نشریه