دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

تازه ها

Как я стала переводчиком художественной литератур

Как я стала переводчиком художественной литератур

8 сентября 1978 года я находилась на улице Жале вместе с тысячами других людей. Внезапно мои уши разорвали звуки выстрелов. Солдаты неустанно открывали огонь с целью уничтожения. Спустя несколько секунд я осознала, что лежу на асфальте и окружена трупами, залитыми кровью. Моим глазам открылся вид на небо. В этот день солнце лучило гораздо ярче, чем в прошлые дни. Он был непреложным свидетелем кровавой пятницы, когда аристократические каннибалы обезглавливали невинных искателей свободы.

В момент, когда я училась на первом курсе Тегеранского университета, я посвятила свое время изучению русского языка, причем это был язык, символизирующий смелых революционеров. В прошлом я только знакомилась с персидскими переводами произведений Горького, которые в большинстве своем были запрещенными или считались «вредными» книгами. Я планировала приступить к чтению рассказов и стихов на русском языке. Мое самое главное стремление заключалось в том, чтобы достичь профессионального уровня переводчика. Когда я была на тайном собрании у одного из моих друзей, я уже определилась с выбором стихотворения. «Двенадцать», произведение Александра Блока.

 

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!

Завивает ветер

Белый снежок.

Под снежком — ледок.

Скользко, тяжко,

Всякий ходок

Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию

Протянут канат.

На канате — плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию!»

Старушка убивается — плачет,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

 

Когда я вновь приоткрыла глаза, я поняла, что я нахожусь в больнице. Меня потрогали по волосам и произнесли какие-то слова в мою сторону. Это была моя подруга Алале. Мы радовались наступающей победе, которая приближалась подобно урагану, чтобы разрушить замки тиранов. Это произошло в холодное время года, и повсюду распространялся приятный запах свободы. В то невероятно холодное зимнее время я вспоминаю, как один из моих друзей подарил мне машинку для печати объявлений.

Как только я вернулась из университета, я приступила к печати своих переводов. У меня было такое прекрасное ощущение! Моя русская языковая способность была на подъеме, но зима внезапно вернулась и уничтожила все мои надежды. В день победы над фашистами, весной 1980 года, все университеты были закрыты.

Я осталась в стране, несмотря на все настояния Алале уехать с ней. Я решила остаться и заботиться о своей старой и тяжелобольной матери.

 

Поздний вечер.

Пустеет улица.

Один бродяга

Сутулится,

Да свищет ветер…

Эй, бедняга!

Подходи —

Поцелуемся…

Хлеба!

Что впереди?

 

Лето 2023 года. Моя мама до сих пор находится в живых, и я уже перевела множество произведений русской литературы - от стихотворений Пушкина до поэтического романа Евгения Евтушенко, однако ни один из них не был издан. У меня есть своя небольшая библиотека, в которой я храню все мои переводы, доступ к ним никому не разрешено получать. Все они я набрал на одной особенной пишущей машинке, которая является единственной связью между мной и моей молодостью; аппарат, который, затаив дыхание, порождает надежду, которая на протяжении всех этих лет проникает в каждую клетку моего тела и готовит мои пальцы к заполнению страниц мерцающими словами, всегда парящими в голубом небе моих глаз.

Из всех моих переводов мое предпочтение все еще остается за первым стихотворением, которое я перевела с русского языка – «Двенадцать». Каждый день, на закате, мы с мамой садимся на диван на веранде, и я читаю его громко и с гордостью:

…Так идут державным шагом,

Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой, невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

(Январь 1918)

Скачать

Спецвыпуск журнала Крыло-Номер 3

Спецвыпуск журнала Крыло-Номер 3

 

От редактора

31 августа в очень дружественной обстановке состоялась конференция «Любимая лингва франка», на которой присутствовали студенты из разных университетов Ирана. После моей презентации о трех выдающихся иранских и шведских поэтах, некоторые из студентов прочитали свои переводы стихотворений этих поэтов. Это была их первая попытка художественного перевода с персидского на русский. Они усердно работали, чтобы передать содержание стихотворений на русский язык, подбирая наиболее подходящие эквиваленты, которые, по их суждению, могли бы осмысленно восприниматься. То же самое можно сказать и о русских студентах, обучающихся шведскому языку в Санкт-Петербургском университете. В некоторых из переводов, которые я получил, были выдающиеся примеры. Было ясно, что они уже имели опыт перевода с родного языка. Дарья Бабадиния, победительница конкурса, является студенткой переводоведения университета Тарбиат Модарес. В ее переводе, аналогично переводу Софии Тюкаевой, другой победительницы, отчетливо прослеживаются рифмы, которые наполнили текст ароматами русской поэзии.

В данном специальном выпуске журнала представлены краткие тексты о Шамлоу, Заксе и Карлфельдте, а также их творчестве. Также приведены переводы стихотворений этих поэтов, выполненные участниками. Я бы хотел воспользоваться этим моментом, чтобы выразить благодарность Людмиле Сигель, представителю Союза русских обществ Швеции, а также Захру Мохаммади, руководителю фонда «Русский мир» в Тегеранском университете. Это было первое международное мероприятие, посвященное переводу литературных произведений на русский язык, организованное вышеупомянутыми организациями. Мы надеемся, что оно может стать инициативой в укреплении сотрудничества между студентами разных университетов, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы плыть по течению Нилы литературы.

 

Бахман Болук Нахджири

Скачать

جنبه های واژه شناختی و اصطلاح شناختی ترجمه

جنبه های واژه شناختی و اصطلاح شناختی ترجمه

کتاب حاضر به برخی از مسایل مرتبط با مطالعات ترجمه از منظر واژه شناسی و اصطلاح شناسی می پردازد. در این کتاب پدیده تقسیم زبان به دو بخش عمومی (LGP )و تخصصی (LSP )مدنظر قرار گرفته و توجه اصلی به ترجمه فنی با ارجاع به متون تخصصی و اصطالحات به کار رفته در آن ها معطوف گشته است.

در اینجا دو فصل از کتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

دانلود کتاب

Спецвыпуск журнала Крыло

Спецвыпуск журнала Крыло

Спецвыпуск журнала Крыло вышел в свет.

В апреле 2023 года состоялась конференция «Книгомост», которая была организована Россотрудничеством Казахстана. Мероприятие собрало школьников и студентов из России, Казахстана, Кыргызии, Узбекистана, Армении и Ирана. Участникам было предложено выбрать и прочитать три коротких рассказа в течение месяца, чтобы затем обсудить их на конференции.

Иранские и узбекские школьники и студенты были ознакомлены с рассказом «Дед», который повествовал о девочке, отправленной матерью к своим бабушке и дедушке на некоторое время. Во время своего пребывания в их доме, девочка постепенно начинает чувствовать симпатию к своему дедушке-инвалиду и привыкает заботиться о нем. После некоторого времени она удаляется от них, однако, когда она снова возвращается, она сталкивается с шокирующей сценой: здоровье ее дедушки ухудшается. Он оказывается в состоянии отчаяния и лишается всякой надежды. Ей необходимо время на принятие его новой ситуации и попытку восстановить его жизнь. При всем том, что в конечном итоге дедушка умирает, он оставляет у нее так много хороших воспоминаний.

Участники конференции представили свои доклады и показали аудитории свои презентации и художественные работы, некоторые из которых доступны для ознакомления в специальном выпуске журнала «Крыло». Я попросил Татьяну Александровну Махалину, ведущую конференцию в Екатеринбурге, несколько месяцев назад поделиться своим мнением о данном мероприятии. Далее приведен комментарий от нее:

«Есть такая русская  поговорка: первый блин комом. То есть,  что-либо,  сделанное впервые , обычно сразу не получается.  Но в данном случае , наш интеллектуальный эксперимент- книгомост в формате онлайн   в котором участвовали школьники, преподаватели, студенты сразу из 6 стран , прошел успешно. Конечно, были некоторые технические неполадки,  но про них все забыли, так как всем было интересно обсудить прочитанное, высказать свое мнение,  и просто взглянуть на мир , пусть через экран компьютера. Очень надеюсь, что книгомост, в основу которого лягут лучшие произведения писателей представленных стран, станет крепким и прочным! И поможет нам еще лучше понять друг друга».

В этом выпуске вы также можете прочитать два коротких рассказа, вдохновленных рассказом «Дед», о Хасу и Голранг; два инвалида, семьи которых пытаются заботиться о них и наполнить их жизнь любовью и надеждой.

«Есть птичка рая у меня,

На кипарисе молодом

Она сидит во время дня,

Но петь никак не станет днем.

Лазурь небес – её спина,

Головка – пурпур, на крылах

Пыль золотистая видна,

Как отблеск утра в облаках.

И только что земля уснёт,

Одета мглой в ночной тиши,

Она на ветке уж поёт

Так сладко, сладко для души,

Что поневоле тягость мук

Забудешь, внемля песни той,

И сердцу каждый тихий звук

Как гость приятен дорогой.

И часто в бурю я слыхал

Тот звук, который так люблю,

И я всегда надеждой звал

Певицу мирную мою!»

 

Бахман Болук Нахджири

Скачать

Букет улыбок

Букет улыбок

Я проживаю в престарелом доме в небольшой комнате, где есть пять соседей, все они необразованные и используют грубую речь, практически не общаясь со мной. Я всегда стараюсь проявлять доброту к ним, тем не менее, так как они страдают от неравенства в получении образования. Я провожу большую часть времени находясь в своей кровати, наблюдая за людьми, которых вижу гуляющими по улице через окно. Молодежь испытывает радость и полна надежды. У них есть сходства с девушкой, которая никогда не смогла выбраться из тумана.

Девушка с привлекательной черноволосой внешностью, всегда способная вызвать улыбку на лицах окружающих. Она окончила высшее учебное заведение, специализирующееся на сельском хозяйстве, и совершала поездки в отдаленные деревни, чтобы научить местных фермеров, как повысить качество и объем своих урожаев, применяя инновационные методы. Это было очень трудно. Жители города и деревни в то время сомневались в способности женщин проявлять активность в различных сферах общества так же успешно, как мужчины. Однако, она не сдавалась, пока не смогла завоевать их доверие. Да, она была заслуживающей доверия молодой девушкой, уважаемым членом Иранской народной партии, преданной коммунисткой. Это слово здесь является источником отвращения, но она была достаточно мощной, чтобы устранить враждебность в душах людей.

 

Она приняла решение о поселении в городе Энзели, расположенном у моря, после того, как произошел переворот. Вскоре она смогла устроиться на работу в магазине. Это не вызвало разочарования и не повлияло негативно на нее, так как она не испытывала страха и не стыдилась своей работы. На самом деле, это только усилило ее мотивацию проживать жизнь так, как она предпочитает. Дополнительно, она приобрела швейную машину и использовала ее для создания платьев для небольшой швейной мастерской. Несмотря на то, что она потеряла связь со своими товарищами, она оставалась счастливой. Она задала себе вопрос, где они находятся в данный момент?

«Любимые не умирают.

Любимые парят как птицы,

И им спокойно и легко.

Любимые не покидают.

Они навеки будут в нас,

Оберегая, согревая

День ото дня, из часа в час.

Любимые не исчезают.

Они живут во мне, в тебе».

Она регулярно покидала свой дом по пятницам, направляясь в бедные районы города, чтобы оказывать помощь бездомным и инвалидам, лишенным средств к существованию. Она заботилась о них, предоставляя необходимые продукты и одежду, а также уделяла время, чтобы поддержать и выслушать их грустные рассказы истинно. Они вспомнили о приятных моментах, увидев ее.

В пятницу сегодня она ожидала, сидя на своей кровати и наблюдая за прохожими. Женщина в среднем возрасте шла в сторону дома престарелых. В частной школе работала учительницей Насим, ее любимая дочь. В планах у нее было отвести ее на прогулку в парк, используя инвалидное кресло. Голранг ждала своего возвращения к обществу под ясным голубым небом и, наконец, Насим появилась с букетом красных роз и улыбок.

Скачать

نشریه ادبی بال

این فیلم به کارگردانی مارک دانسکوی در سال 1955 براساس رمانی از ماکسیم گورکی با همین نام ساخته شد و در سال 1956 در ردیف نامزدهای نخل طلای جشنواره کن قرار گرفت. فیلم با صحنه بازگشت کارگران از کارخانه آغاز می شود. پاول (الکسی باتالف) و پدرش با سر و صورت ...

نشریه روسیه‌ای دیگر

چه زمانی تصمیم گرفتی فعالیت های سیاسی خودت رو شروع کنی و انگیزه های اصلیت چی بوده؟من فعالیت های اجتماعی خودم رو به طور فعالانه از دو سال پیش شروع کردم. تا قبل از اون کاملاً غرق در درس و تحصیل بودم. البته دانشجوی خیلی فعالی بودم و سعی می کردم تو همه م ...

نشریه پُل

وقتی برادر بزرگترم از جنگ برگشت بر پیشانیش ستاره نقره ای کوچکی نقش بسته بود و زیر ستاره  یک فرور فتگی یک ترکش کوچک  در وردوم به او اصابت کرده بود یا شاید هم در گروندوال  (او جزئیات را از خاطر برده بود). زیاد حرف می زد به زبان های مختل ...

نشریه فلسطین آزاد

نام من خالده جرار است. هر آنچه که از آزادی آموختم در زندان آموختم،و در تمام زندگیمبه هر کران که چشم دوختم زندان را دیدم.زندان من پر از زندانیانی بودکه جز اشک و حسرت نصیبی نداشتندو زندانبانان من با جلیقه های ضدگلوله بر تنهر روز با پتک سنگین مدارا بر ...

دوستی از استرالیا

... فرزندم ... شاید تو مرا نشناسی، اما من همه چیز را درباره تو می دانم ... (مزامیر، 139.1) می دانم کی می نشینی و کی برمی خیزی ... (مزامیر، 139.2) من با تمام شگردهای تو آشنایم ... (مزامیر، 139.3) حتی تعداد تمام موهای سرت را می دانم ... (متی، 10.29 ...

نشریه Крыло

8 сентября 1978 года я находилась на улице Жале вместе с тысячами других людей. Внезапно мои уши разорвали звуки выстрелов. Солдаты неустанно открывали огонь с целью уничтожения. Спустя несколько секунд я осознала, что лежу на асфальте и окружена тру ...

نشریه Ala

Lahijan ha molti luoghi turistici che colpiscono l’occhio, ma voglio presentarvi un museo davvero unico dedicato alla seconda guerra mondiale situato intorno alla città. Di seguito potete leggere la mia intervista alla giovane proprietar ...

ویدئوها

این شعر در سال 1942 پس از تجربه شاعر از تخلیه شهر تاشکند در زمان جنگ سروده شد و در مجموعه «نسیم جنگ» منتشر گردید. شعر از زبان خلق روس با ضمیر «ما» شروع می شود و در آن از آگاهی این خلق از ارزش این دفاع میهنی و اتفاقات جار ...