دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

Бахман Болук Нахджири

От редактора

От редактора

Очень часто я сталкивался с вопросом: «Почему вы выбрали русский язык в качестве своей специальности?» И мой ответ был очень прост: «Из моего интереса». Но, похоже, этот ответ не был убедительным! После окончания школы каждый, кто хочет продолжить свое образование, должен сдать вступительный экзамен. Наиболее интересными специальностями являются медицинские науки и инженерное дело. Каждый участник может выбрать 100 вариантов в соответствии со своим приоритетом, но наиболее важным моментом, заставляющим задуматься, является то, что русский язык, как правило, является последним вариантом. В большинстве случаев эта тенденция все еще доминирует среди участников.

 

Честно говоря, мой ответ на этот подозрительный вопрос был неясным, точнее, неполным. Я был глубоко очарован русским языком, так как всегда собирался подружиться со своими единомышленниками по всему миру. На самом деле русский язык играл и до сих пор играет для меня роль лингва франка. Моя идея была не просто субъективной, это произошло несколько лет назад в СССР, и миллионы людей были связаны друг с другом по всему миру с помощью русского языка. Язык, который был лучом надежды для меня, когда я был во тьме. Нечто большее, чем луч.

 

«Во дни сомнений,

           во дни тягостных раздумий

                        о судьбах моей родины,-

                                 ты один мне поддержка и опора,

                                            о великий, могучий,

                                                           правдивый и свободный

                                                                          Русский язык!»

 

У людей разные цели при изучении русского языка, но самое важное после овладения языком и знакомства с литературой, политикой, культурой - это умение выражать свои идеи в устной и письменной форме. Второе всегда было для меня важнее, и это привело меня к запуску собственного веб-сайта под названием «Bal» (Крыло), где я публикую в основном свои переводы литературных или политических произведений, которые близки моим мыслям.

 

Идея издавать этот журнал впервые пришла мне в голову на прошлое Рождество, когда я написал свой первый короткий рассказ, посвященный Иисусу Христу, которого я уважаю не как пророка, а как честного человека. Публикуя первый номер, я действительно надеюсь, что студенты из Ирана и других стран, интересующиеся творческим письмом, присоединятся к этому проекту, чтобы воплотить свои идеи в своих писаниях и сделать их заметными для многих других.

 

 

 

Напишите о своей повседневной жизни, своей стране, своей культуре, причинах изучения русского языка и обо всем, что приходит вам в голову, в форме эссе, рассказа... Прочитав мои работы, вы узнаете, что они не совершены из-за моего недостаточного знания русского языка, но это студенческий журнал, который может стать для нас мостиком к профессиональному писательству в будущем.

Как говорят русские мудрые люди:

 

«ЛИХА БЕДА НАЧАЛО».

 

Бахман Болук Нахджири

Аспирант русского языка Тегеранского университета

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Крыло » شماره 1 (Апрель 2023)

دانلــود PDF

22 صفحه - 2.7 مگابایت