انتشارات بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

تازه ها

Навруз Педрама

Навруз Педрама

Был 16 марта, и Педрам должен был покинуть общежитие на следующий день в соответствии с правилами. Узнав об этих правилах очень поздно, он в последний момент попытался забронировать билет из Тегерана в Урумие, но билеты на завтра уже были распроданы, поэтому он забронировал билет на утро воскресенья. Затем он пошел в офис общежития, чтобы попросить их позволить ему остаться еще на одну ночь, но они не приняли его просьбу, подчеркнув, что они не могут нарушать закон и для студентов не будет исключений. 

Педрам впал в полное отчаяние, чувствуя себя в чистилище, не имея возможности двигаться ни вперед, ни назад. У него не было ни друга, который попросил бы его остаться в его доме на одну ночь, ни родственников. На самом деле у него были родственники в Тегеране, но они были в тысячу раз хуже незнакомцев; такие лицемерные люди, которые хвалили тебя в твоем присутствии, но злословили тебя, как только ты уходил от них. Как, черт возьми, он мог обратиться к ним с такой просьбой?! Даже мысль о них вызывала у него тошноту.

Педрам предпочел находиться в чистилище, где душа страдает из-за грехов, которые он совершил в прошлом, пока еще есть луч надежды на спасение и попадание на небеса, как описывает Данте в своей Божественной комедии. Он был новичком в изучении итальянского языка в Тегеранском университете, но его итальянский был намного лучше, чем даже у выпускников. Его преподаватели были удивлены тем, что он овладел итальянским языком, а также его беглостью речи и отличным акцентом.

Но ни то, ни другое не могло помочь ему сейчас. Ему нужно было уезжать, поэтому он собрал свой чемодан и покинул общежитие в 8 часов вечера. Он думал, что мог бы переночевать на автовокзале. Там безопасно, и его никто не беспокоит, предположил он. 

В 9 часов Педрам был там. Пройдя несколько минут, он добрался до крытого места, где на скамейках сидели люди и нашел место рядом с двумя стариками, которые курили. Он не был курильщиком, но в тот самый момент у него не было другого выхода, кроме как выносить сигаретный дым. Время тянулось очень медленно. Он пытался забыть о времени, занимаясь серфингом в Интернете. В полночь сон смежил его глаза. 

«Внимание, внимание, быстро покидайте это место, автовокзал закрыт». Он окаменел. Куда он мог пойти в темноте ночи? У него не было достаточно денег, чтобы остановиться в отеле. Охранник автовокзала повторил это объявление и добавил: «Те, кто хочет переночевать в приюте, садятся в фургон такси». Педрам огляделся по сторонам. Несколько человек сидели на сиденьях такси. И снова он был пленен в чистилище. Может быть, это был путь на небеса, надеялся он. 

Когда он приехал, то обнаружил перед собой очень старое темное здание. В тот самый момент, когда он вошел в так называемый приют, двое молодых людей, которые, казалось, были зависимы, спорили друг с другом из-за одеяла, которым можно было бы прикрыть свое тело в этой холодной большой комнате. В комнате был дешевый рваный ковер с бледными цветами. Педрам попытался осторожно найти дорогу к пустому месту, где он мог бы лечь. Продавец посоветовал ему быть осторожным со своим чемоданом и деньгами. На самом деле он намекал, что это место полно воров. Затем он дал ему порванное пятнистое одеяло. Его чуть не вырвало, но он сдержался. Он лежал на ковре, но глаза его были открыты. Один час, два часа, три часа. Больше не мог выносить эту пытку, закрыл глаза и заснул.

Педрам не знал, сколько времени проспал, но внезапно проснулся от ощущения, что кто-то крепко обнимает его. Он с трудом оторвал руки этого человека от своей груди и повернулся назад. Очень молодой человек с длинной черной бородой, от одежды которого пахло сигаретным дымом. Такая беззащитная, такая невинная, как домашнее животное. Педрам погладил его по шелковистым волосам. Некоторое время пристально смотрел на него, а затем осмотрел комнату, на этот раз более аккуратно. Там было полно мужчин молодого и среднего возраста, которые были брошены, лишены своих основных прав, оскорблены, унижены. Никому не было дела до них, когда они бродили по улице или просили милостыню на углу, но по крайней мере, они избавились от всех своих лицемерных родственников и друзей. Честность сияла в этой комнате и согревала его сердце. «Здесь не чистилище; не по Данте, а по человечеству», - подумал Педрам. Он был непосредственно вознесен на небеса.

Всходило солнце. Педрам взял свой чемодан и по спирали направился к двери, стараясь их не разбудить. Он оглянулся в последний раз, чтобы попрощаться с этим неоткрытым раем, а затем отправился в свое проклятое чистилище.

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Крыло » شماره 1 (Апрель 2023)

دانلــود PDF

22 صفحه - 2.7 مگابایت

От редактора

От редактора

Очень часто я сталкивался с вопросом: «Почему вы выбрали русский язык в качестве своей специальности?» И мой ответ был очень прост: «Из моего интереса». Но, похоже, этот ответ не был убедительным! После окончания школы каждый, кто хочет продолжить свое образование, должен сдать вступительный экзамен. Наиболее интересными специальностями являются медицинские науки и инженерное дело. Каждый участник может выбрать 100 вариантов в соответствии со своим приоритетом, но наиболее важным моментом, заставляющим задуматься, является то, что русский язык, как правило, является последним вариантом. В большинстве случаев эта тенденция все еще доминирует среди участников.

 

Честно говоря, мой ответ на этот подозрительный вопрос был неясным, точнее, неполным. Я был глубоко очарован русским языком, так как всегда собирался подружиться со своими единомышленниками по всему миру. На самом деле русский язык играл и до сих пор играет для меня роль лингва франка. Моя идея была не просто субъективной, это произошло несколько лет назад в СССР, и миллионы людей были связаны друг с другом по всему миру с помощью русского языка. Язык, который был лучом надежды для меня, когда я был во тьме. Нечто большее, чем луч.

 

«Во дни сомнений,

           во дни тягостных раздумий

                        о судьбах моей родины,-

                                 ты один мне поддержка и опора,

                                            о великий, могучий,

                                                           правдивый и свободный

                                                                          Русский язык!»

 

У людей разные цели при изучении русского языка, но самое важное после овладения языком и знакомства с литературой, политикой, культурой - это умение выражать свои идеи в устной и письменной форме. Второе всегда было для меня важнее, и это привело меня к запуску собственного веб-сайта под названием «Bal» (Крыло), где я публикую в основном свои переводы литературных или политических произведений, которые близки моим мыслям.

 

Идея издавать этот журнал впервые пришла мне в голову на прошлое Рождество, когда я написал свой первый короткий рассказ, посвященный Иисусу Христу, которого я уважаю не как пророка, а как честного человека. Публикуя первый номер, я действительно надеюсь, что студенты из Ирана и других стран, интересующиеся творческим письмом, присоединятся к этому проекту, чтобы воплотить свои идеи в своих писаниях и сделать их заметными для многих других.

 

 

 

Напишите о своей повседневной жизни, своей стране, своей культуре, причинах изучения русского языка и обо всем, что приходит вам в голову, в форме эссе, рассказа... Прочитав мои работы, вы узнаете, что они не совершены из-за моего недостаточного знания русского языка, но это студенческий журнал, который может стать для нас мостиком к профессиональному писательству в будущем.

Как говорят русские мудрые люди:

 

«ЛИХА БЕДА НАЧАЛО».

 

Бахман Болук Нахджири

Аспирант русского языка Тегеранского университета

.

.

منتشــر شده در: « نشریه Крыло » شماره 1 (Апрель 2023)

دانلــود PDF

22 صفحه - 2.7 مگابایت

نشریه ادبی بال

این فیلم به کارگردانی مارک دانسکوی در سال 1955 براساس رمانی از ماکسیم گورکی با همین نام ساخته شد و در سال 1956 در ردیف نامزدهای نخل طلای جشنواره کن قرار گرفت. فیلم با صحنه بازگشت کارگران از کارخانه آغاز می شود. پاول (الکسی باتالف) و پدرش با سر و صورت ...

نشریه روسیه‌ای دیگر

چه زمانی تصمیم گرفتی فعالیت های سیاسی خودت رو شروع کنی و انگیزه های اصلیت چی بوده؟من فعالیت های اجتماعی خودم رو به طور فعالانه از دو سال پیش شروع کردم. تا قبل از اون کاملاً غرق در درس و تحصیل بودم. البته دانشجوی خیلی فعالی بودم و سعی می کردم تو همه م ...

نشریه پُل

وقتی برادر بزرگترم از جنگ برگشت بر پیشانیش ستاره نقره ای کوچکی نقش بسته بود و زیر ستاره  یک فرور فتگی یک ترکش کوچک  در وردوم به او اصابت کرده بود یا شاید هم در گروندوال  (او جزئیات را از خاطر برده بود). زیاد حرف می زد به زبان های مختل ...

نشریه فلسطین آزاد

نام من خالده جرار است. هر آنچه که از آزادی آموختم در زندان آموختم،و در تمام زندگیمبه هر کران که چشم دوختم زندان را دیدم.زندان من پر از زندانیانی بودکه جز اشک و حسرت نصیبی نداشتندو زندانبانان من با جلیقه های ضدگلوله بر تنهر روز با پتک سنگین مدارا بر ...

دوستی از استرالیا

... فرزندم ... شاید تو مرا نشناسی، اما من همه چیز را درباره تو می دانم ... (مزامیر، 139.1) می دانم کی می نشینی و کی برمی خیزی ... (مزامیر، 139.2) من با تمام شگردهای تو آشنایم ... (مزامیر، 139.3) حتی تعداد تمام موهای سرت را می دانم ... (متی، 10.29 ...

نشریه Крыло

Недавно переехал в Энзели, так как я был принят в университет Азад в этом городе. «Азад» означает «свободный», прилагательное, которое было выбрано для описания неправительственных университетов в Иране. Такое заманчивое назва ...

نشریه Ala

Avendo sentito parlare della grande scrittrice contemporanea Grazia Deledda, l'unica cosa che mi è venuta in mente è che affronterò un altro interessante libro femminista con i protagonisti unici che sono intrappolati nel mondo p ...

ویدئوها

این شعر در سال 1942 پس از تجربه شاعر از تخلیه شهر تاشکند در زمان جنگ سروده شد و در مجموعه «نسیم جنگ» منتشر گردید. شعر از زبان خلق روس با ضمیر «ما» شروع می شود و در آن از آگاهی این خلق از ارزش این دفاع میهنی و اتفاقات جار ...