دفتـــر بال (مرد بالدار(

BalMag

نشریه ادبی بال

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
BalMag

RusieiDigar

نشریه روسیه‌ای دیگر

روسیه ای دیگر دریچه ایست به نمایی دیگر از سیاست و جامعه روسیه که متفاوت با تصویر بازتاب یافته در رسانه های عمده ایران و جهان است. دریچه ای به سوی عدالت طلبی ها و تلاش برای دستیابی به یک جامعه باز و بازتاب صداهای ناشنیده یا کمتر شنیده شده...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
RusieieDigar

PolMag

نشریه پُل (زبان، فرهنگ و ادبیات لهستانی)

از جمله اهداف اصلی «پُـل» فراهم ساختن منابع معتبر یادگیری زبان لهستانی برای خوانندگان فارسی زبان است. در هر شماره بخش‌هایی از دروس کتاب «Po polsku w rok» (لهستانی در یک سال) نوشته اُسکار اِی. سوان، استاد دانشگاه پیتسبورگ امریکا، با توضیحات...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
PolMag

Paiz

نشریه پاییــــز

رسیده ام به آخر فصلی که مرگ شاعرانگیم بود، شروع تازه برگی به روی جاده تنها، تپیدن دل جاده میان باد پریشان، غریو باد پریشان میان بارش باران...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Paiz

FelestineAzad

نشریه فلسطیــن آزاد

در خیابان های حیفا گام برمی دارم و نام تو را بر فراز باغ های ایرانی در کنار نام تمام آن ها که به خاطر خلق سرگردان فلسطین، زیتون های سبز امید را با سرخ ترین خون ها آبیاری کردند، در کنار نام خالد که روزی به حیفا باز می گردد، که روزی با افتخار ...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Free Palestine

Кrilo

نشریه Крыло

Я не могу летать в своей реальной жизни. Мои крылья сломаны. Я летаю только в своих мечтах, где мои крылья свободны...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Krilo

Ala

نشریــه Ala

Non posso volare nella mia vita reale. Le mie ali sono rotte. Volo solo nei miei sogni dove le mie ali sono libere...

درباره نشریه      مشاهده مطالب
Ala

DustiazOstralia

دوستی از استرالیـــا

دونالد چالمرز دوستی از استرالیاست، که تو پاییز 94 وقتی دانشگاه تهران بودم باهاش آشنا شدم. این دوست بسیار عزیز و فعال حقوق بشره، مطالب این وبلاگ ترجمه ای از نوشته های دونالده که برای تشکر و قدردانی از مهربانی ها و دوستی هاش ایجاد شده...


مشاهده وبلاگ
Ala

MyLibrary

کتابخــانه من

توضیحاتی یافت نشد...


مشاهده وبلاگ
Ala

 درباره سایت 

Site Profile Photo

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

persian poems

Спецвыпуск журнала Крыло-Номер 3

Спецвыпуск журнала Крыло-Номер 3

 

От редактора

31 августа в очень дружественной обстановке состоялась конференция «Любимая лингва франка», на которой присутствовали студенты из разных университетов Ирана. После моей презентации о трех выдающихся иранских и шведских поэтах, некоторые из студентов прочитали свои переводы стихотворений этих поэтов. Это была их первая попытка художественного перевода с персидского на русский. Они усердно работали, чтобы передать содержание стихотворений на русский язык, подбирая наиболее подходящие эквиваленты, которые, по их суждению, могли бы осмысленно восприниматься. То же самое можно сказать и о русских студентах, обучающихся шведскому языку в Санкт-Петербургском университете. В некоторых из переводов, которые я получил, были выдающиеся примеры. Было ясно, что они уже имели опыт перевода с родного языка. Дарья Бабадиния, победительница конкурса, является студенткой переводоведения университета Тарбиат Модарес. В ее переводе, аналогично переводу Софии Тюкаевой, другой победительницы, отчетливо прослеживаются рифмы, которые наполнили текст ароматами русской поэзии.

В данном специальном выпуске журнала представлены краткие тексты о Шамлоу, Заксе и Карлфельдте, а также их творчестве. Также приведены переводы стихотворений этих поэтов, выполненные участниками. Я бы хотел воспользоваться этим моментом, чтобы выразить благодарность Людмиле Сигель, представителю Союза русских обществ Швеции, а также Захру Мохаммади, руководителю фонда «Русский мир» в Тегеранском университете. Это было первое международное мероприятие, посвященное переводу литературных произведений на русский язык, организованное вышеупомянутыми организациями. Мы надеемся, что оно может стать инициативой в укреплении сотрудничества между студентами разных университетов, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы плыть по течению Нилы литературы.

 

Бахман Болук Нахджири

Скачать