بامداد پاییزی

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

الساندرو مانتزونی

 

آسمان صاف صاف بود،

یکدست سرتاسر آنگاه که خورشید برمی خاست

و نورش از پشت کوه پیدا بود ...

نسیم پاییزی از شاخه ها جدا می کرد

برگ های پژمرده درخت توت را

و چند قدم دورتر از درخت

به زمین می افکندشان.