جنبه های واژه شناختی و اصطلاح شناختی ترجمه

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

کتاب حاضر به برخی از مسایل مرتبط با مطالعات ترجمه از منظر واژه شناسی و اصطلاح شناسی می پردازد. در این کتاب پدیده تقسیم زبان به دو بخش عمومی (LGP )و تخصصی (LSP )مدنظر قرار گرفته و توجه اصلی به ترجمه فنی با ارجاع به متون تخصصی و اصطالحات به کار رفته در آن ها معطوف گشته است.

در اینجا دو فصل از کتاب در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

دانلود کتاب