دانیل اشتاین مترجم (فصل اول)

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم


از پروردگار خود شاکرم، که بیش از همه شما به زبان های

بیگانه سخن می گویم، اما در کلیسا ترجیح می دهم پنج کلمه با خرد خود سخن بگویم که به دیگران هم تعلیم داده باشم تا اینکه با ظلام واژگان زبانی ناآشنا.


نامه اول پولس به قُرنتیان، باب 14، آیات 18-19.

.

.

ادامه این مقاله در: « نشریه ادبی بال » شماره 2 (اسفند 1398)

دانلــود PDF

40 صفحه - 3.7 مگابایت