درباره نشریه ادبی بال

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

بال یک نشریه مستقل اینترنتی است، که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه ترجمه است. عنوان نشریه از یکی از اشعار مارینا تسوتایوا گرفته شده، که در آن شاعر از «بال» انسان ها سخن می راند؛ بال آزادی، آزادی در زیستن و آزادی در اندیشیدن. از دید او تنها انسان های «بالدارند»، که قادرند جهان را و هر آنچه را که در آن هست از فراز قله های بی انتهای خرد بنگرند. این بال همان عشقی را برای مارینـا به ارمغان می آورد، که در تمام زندگی به دنبالش بوده؛ عشقی که جایگزین ناپذیر است.

گردآوری و ترجمه محتوای نشریه: بهمن بلوک نخجیری

.

.

مشاهده آرشیو مطالب « نشریه ادبی بال »