هنوز در خاطرم زنده ای

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

برای کهنه سربازان نبرد کبیر میهنی که هنوز زنده اند، یاد و خاطره نبرد و همرزمان تنها بارقه امید به زندگی است. هستند اما جوانانی از نسل امروز که این قهرمانان را از یاد نبرده اند و با اندیشه سبزشان لبخند شادی را بر لب های این زنان و مردان از جان گذشته می نشانند.