مرگ

بهمن بلوک نخجیری
اندازه قلم

دو شعر از آنا آخماتوا با موضوع مرگ، که دومی درروز 16 اوت 1921 درباره مرگ گومیلیف سروده شده است.در آن موقع گومیلیف و دوستش به جرم توطئه ضدانقلابی محبوس بودند و دوستانشان هنوز امیدوار بودند، که آن ها آزاد شوند، اما آخماتوا می گفت، که او این بار از چنگال مرگ رهایی نخواهد یافت.